--------------------------

 

 


.
Részvételi szándék

Amennyiben kistérségi vagy felsőoktatási oldalról szeretne bekapcsolódni a programba, kérjük, keresse a MITE elnökét, Németh Nándort.

Telefon: 06/30/376-7206
e-mail: info@mitemuhely.hu

 

A programot bemutató animációs kisfilmet itt tekintheti meg.

 

 

A program céljai

 

A mögöttünk hagyott évek során Magyarország területi egyenlőtlenségi viszonyai állandósultak, a térszerkezet stabilizálódott. Kialakultak mind a regionális siker, mind a regionális sikertelenség csomópontjai: olyan településcsoportok, mikro- és kistérségek, vagy akár kistérségek egész sorát átfogó térbeli hálózatok, amelyek – normál körülmények között – rendre sokkal jobban, illetve sokkal rosszabbul teljesítenek a gazdasági fejlettséget és/vagy az életszínvonalat kifejező jelzőszámok terén, mint az országos átlag.

 

Mind a siker, mind a sikertelenség jól körülhatárolható társadalmi tényezőkre, köztük a rendelkezésre álló humánerőforrás, illetve a helyi intézmények működési hatékonysága, teljesítőképessége terén fennálló egyenlőtlenségekre vezethető vissza. Tapasztalataink szerint ugyanakkor jelentős regionális különbségek jellemzik Magyarországot mind települési, mind kistérségi szinten a különféle társadalmi hálózatokhoz való kapcsolódások sűrűségét, erősségét és minőségét illetően. A siker mögött nyitottság és jól működő kapcsolatrendszer áll, míg az elmaradottság sokszor bezártsággal, a siker eléréséhez szükséges társadalmi kapcsolatok teljes vagy részleges hiányával párosul.

 

 

A program alapvető célja, hogy hozzásegítse az ország leghátrányosabb helyzetű kistérségeit egy, a mainál hatékonyabb és hasznosabb társadalmi kapcsolatrendszer kialakításához, a társadalmi, szellemi értelemben vett perifériális helyzet oldásához. 
Hogy a program viszonylag széles körben, több kistérségre kiterjedően is egységes tematika mellett működhessen, olyan szervezeteket, intézményeket kellett találnunk, amelyek egyrészt a leghátrányosabb helyzetű kistérségekhez hasonló számban vannak jelen az országban, másrészt lehet érdekeltségük e kistérségekkel való kapcsolatfelvételben, harmadrészt az eszközeik is megvannak e kölcsönösen előnyös partnerségek működtetéséhez. Egyesületünk több tagja is tanított/tanít felsőoktatási intézményben, dolgoztunk/dolgozunk az Akadémián/Akadémiának. Így szerzett tapasztalataink szerint a társadalomtudományi intézmények igen változó mélységben és igen változó színvonalon, sokszor igen egyoldalú tematika mentén foglalkoznak a (relatív) elmaradottság tüneteivel és okaival, illetve azok megértésével. Hallgatók százait bocsátja ki magából a rendszer – akár kifejezetten terület- vagy vidékfejlesztő képesítéssel is – úgy, hogy a rurális térségek társadalmi és gazdasági problémáival kapcsolatos ismereteik erős kívánnivalókat hagynak maguk után. Mindeközben a felsőoktatási intézmények közül azok számára, amelyekben van kötelező szakmai (terep)gyakorlat, időről-időre problémát jelent ezek megszervezése: a helyszín kiválasztása, a gyakorlati tematika összeállítása, az utaztatás, szállás lefoglalása.

 

 

A program célja az is, hogy a hátrányos helyzetű kistérséggel való kapcsolatépítés révén hozzásegítsük a társadalmi, gazdasági diszciplínákat oktató egyetemeket és főiskolákat ahhoz, hogy hallgatóik számára a mai magyar vidéki valóság mélyebb és közvetlen megismerésének lehetőségét tudják nyújtani, miközben a helyi kapcsolatok kialakítása révén csökkentjük a szakmai gyakorlatok megszervezésének költségeit is. E partnerségektől azt is várjuk, hogy az érintett felsőoktatási intézmények kutatási programjaik kialakítása, illetve a szakdolgozati és tudományos diákköri témaválasztás során is helyezzék előtérbe az adott kistérséget, számoljanak a kistérség nyújtotta lehetőségekkel.
De a leghátrányosabb helyzetű kistérségek társadalmi hálózatokhoz való szorosabb kapcsolódásának elősegítését nemcsak a felsőoktatási szférától várjuk. Nyilvánvalóan van az országban számos olyan civil szervezet, egyház vagy egyházi intézmény, kisebb-nagyobb vállalat, amelynek vannak olyan futó programjai, tevékenységei vagy szándékai, amelyek potenciálisan érinthetnék a leghátrányosabb helyzetű kistérségeket, de a kapcsolatfelvételre eddig még nem került sor. Az ő figyelmüket is fel kívánjuk hívni e kistérségi körre, és ösztönözni kívánjuk őket arra, hogy – a társadalmi felelősségvállalás jegyében – alakítsanak ki kapcsolatokat velük. Az alapvető cél elérésében, a leghátrányosabb helyzetű kistérségek társadalmi hálózatokhoz való szorosabb integrálásában minden cselekvőképes intézményre, szervezetre számítunk.