Eseménynaptár- Pályázatfigyelő -

52 kerékpárral a szegénység ellen - programtervezet


Tartalma

10 napos kerékpáros tábor Észak-Magyarország négy, a 311/2007. (XI. 17.) Kormány rendelet szerint leghátrányosabb helyzetunek (LHH) minosített kistérségét érintve (Abaúj-Hegyközi, Edelényi, Encsi, Szikszói). A program során nem-formáilis tanulási módszerek segítségével a résztvevok közelebbrol megismerik az említett LHH kistérségek gazdasági-társadalmi helyzetét. A fiatalok közvetlen résztvevoik a sikerek és problémák feltárásának, a helyzetelemzéseknek és a megoldási javaslatok, ötletek bemutatásának. A projekt során az Eszterházy Károly Foiskola Földrajz Tanszékének, valamint az Eötvös Loránd Tudományegyetem Földrajz- és Földtudományi Intézetének 13-13 hallgatója (akik egyben egyesületünk tagjai és munkatársai), az elozetes szakmai felkészülés után bemutatja az ifjúsági csereprogramban résztvevo romániai egyetemeken tanuló 26 hallgatónak (akik az Asocia?ia Transilvania Vie - Élo Erdély Egyesület tagjai, munkatársai) az érintett LHH kistérségek sikereit és a társadalmi egyenlotlenségbol fakadó hátrányait.
Az ifjúsági csere által nyújtott találkozón a résztvevok az Európai Unió által támogatott beruházásokat, programokat, valamint civil összefogásból létrejött sikeres projekteket látogatnak meg (kerékpárral, ezzel is népszerusítve a környezetünk védelmét és a fenntarthatóságot). Ezeken a projektlátogatásokon találkoznak a projektgazdával, akik bemutatják az adott beruházást az ötlettol a megvalósításig. A hallgatók megismerhetnek egyes támogatási rendszereket, példaértéku helyi összefogásokat, a fenntartható fejlodést szem elott tartó gazdaság- és társadalomfejlesztési módszereket, foglalkoztatási és kisebbségi problémákat kezelo programokat, a munkanélküliség és szegénység leküzdésére létrehozott programokat. A projekt másik nagyobb eleme a délután és este zajló eloadások, muhelyfoglalkozások, outdoor tevékenységek, kerekasztal beszélgetések, mely során a fogadott és a küldo szervezet tagjai közösen vitatják meg a regionális siker és a regionális sikertelenség okait, természetét. Fontos elem, hogy a résztvevo fogadó fiatalok elozetesen felkészülnek az LHH kistérségek gazdasági-társadalmi állapotából, helytörténeti értékeibol, a fogadott fiatalok pedig saját országukból hozott példákkal segítik a közös gondolkodást. Minden muhelymunka központjában a szegénység és társadalom peremére szorulás elleni módszerek, a kevesebb eséllyel rendelkezo csoportok befogadásának elomozdítása, és a szegénységbol kivezeto utak feltárása áll. A projekt eredményeit egy közösen szerkesztett kiadványban és weboldalon teszik közzé a résztvevok.

A projekt számokban
2 ország
10 nap
4 egyetem, foiskola
52 résztvevo (14 hátrányos helyzetu)
52 kerékpár
4 LHH kistérség
4 kisebbség (cigány, szlovák, ruszin, ukrán)
16 projekthelyszín
20 eloadás
20 közös elméleti tevékenység
1 közös kiadvány
1 közös weboldal
…és sok-sok tapasztalat, tudás, kapcsolat a jövo területfejlesztésben dolgozó döntéshozóinak.

Eredete
A mögöttünk hagyott évek során Magyarország területi egyenlotlenségi viszonyai állandósultak, a térszerkezet stabilizálódott. Kialakultak mind a regionális siker, mind a regionális sikertelenség csomópontjai: olyan településcsoportok, mikro- és kistérségek, vagy akár kistérségek egész sorát átfogó térbeli hálózatok, amelyek – normál körülmények között – rendre sokkal jobban, illetve sokkal rosszabbul teljesítenek a gazdasági fejlettséget és/vagy az életszínvonalat kifejezo jelzoszámok terén, mint az országos átlag. Mind a siker, mind a sikertelenség jól körülhatárolható társadalmi tényezokre, köztük a rendelkezésre álló humáneroforrás, illetve a helyi intézmények muködési hatékonysága, teljesítoképessége terén fennálló egyenlotlenségekre vezetheto vissza. Tapasztalataink szerint ugyanakkor jelentos regionális különbségek jellemzik Magyarországot mind települési, mind kistérségi szinten a különféle társadalmi hálózatokhoz való kapcsolódások suruségét, erosségét és minoségét illetoen. A siker mögött nyitottság és jól muködo kapcsolatrendszer áll, míg az elmaradottság sokszor bezártsággal, a siker eléréséhez szükséges társadalmi kapcsolatok teljes vagy részleges hiányával párosul.
Egyesületünk több tagja is tanított/tanít felsooktatási intézményben, dolgoztunk/dolgozunk az Akadémián/Akadémiának. Így szerzett tapasztalataink szerint a társadalomtudományi intézmények igen változó mélységben és igen változó színvonalon, sokszor igen egyoldalú tematika mentén foglalkoznak a (relatív) elmaradottság tüneteivel és okaival, illetve azok megértésével. Hallgatók százait bocsátja ki magából a rendszer – akár kifejezetten terület- vagy vidékfejleszto képesítéssel is – úgy, hogy a rurális térségek társadalmi és gazdasági problémáival kapcsolatos ismereteik eros kívánnivalókat hagynak maguk után. Projektünk tehát három pilléren nyugszik. Testközelbol megismerni és megismertetni az LHH-s kistérségek problémáit, szakmai elmélyülést biztosítani a jövo terület- és vidékfejlesztoinek; valamint mindezt megosztani és tapasztalatot cserélni egy szomszédos ország (Románia) hasonló problémákkal, feladatokkal és kihívásokkal terhelt egyetemistáival.

Célja
A projekt céljait a projekt tevékenységének függvényében több csoportra bonthatjuk.
A projekt szervezésével, lebonyolításával célunk:
- a fiatalok aktív részvétele;
- közösségteremtés és közösségfejlesztés;
- demokratikus együttmuködés segítése.
A többnyire helyi összefogásból és Európai Uniós forrásokból megvalósult sikeres LHH projektek meglátogatásával célunk:
- európai tudat mélyítése;
- az Unió forrásrendszerének egyes elemeinek megismerése;
- a sikeres példák adaptálhatósága;
- a szegénység és társadalom peremére szorulás elleni módszerek bemutatása;
- társadalmi összefogások megismerése;
- helyi kezdeményezések fontosságának tudatosítása;
- fenntarthatóság tudatosítása;
- újszeru megoldások alkalmazásának bemutatása;
- megmutatni, hogy a legszegényebb térségekben is van ÉLET.
A gazdaságilag és társadalmilag leghátrányosabb helyzetunek ítélt térségeket érinto elméleti munkával célunk:
- feltárni és bemutatni a célterület gazdasági-társadalmi állapotát;
- megismerni a partnerország hozzánk hasonló térségeinek problémáit, sikereit;
- felhívni a fiatalok figyelmét a társadalmi szolidaritásra és a szegénység elleni tevékenységekre;
- a szegénységbol kivezeto utak feltárása;
- megismertetni a fiatalokkal a társadalmi egyenlotlenségek elleni módszereket, tudatosítani bennük ezek fontosságát.
A partnerszervezettel közösen elkészített kiadvánnyal és weboldal (melyhez a projekt során gyujtünk anyagot interjúk, fotók, írások formájában) célunk:
- a projekt nyilvánosságának megteremtése;
- disszemináció;
- a projekt eredményeinek továbbvitele és megismertetése másokkal.

Hosszútávon célunk, hogy a résztvevo fiatalokban mélyen alakuljon ki a társadalmi szolidaritás. A jövo döntéshozóiként késobbi tevékenységük során szem elott tartsák a legfontosabb európai elveket, mint esélyegyenloség, fenntarthatóság, területi különbségek csökkentése, különbözo kultúrák közötti együttmuködés, és innovatív megoldások alkalmazása.


PARTNERSÉG, TÉMA ÉS TEVÉKENYSÉG

Kapcsolat
Egyesületünk 2008-ban ismerkedett meg az Asocia?ia Transilvania Vie - Élo Erdély Egyesülettel egy gazdaságfejlesztésrol szóló romániai konferencián. Elso találkozásunk óta szakmai kapcsolatban vagyunk, folyamatosan tájékoztatjuk egymást programjainkról, eseményeinkrol. Az Asocia?ia Transilvania Vie - Élo Erdély Egyesület 2005 óta szervez honismereti biciklitúrákat melyeken szervezünk tagjai is meghívottak voltak. Egy közös program alkalmával merült fel az igény arra, hogy közösen szervezzünk egy a magyarországi társadalmi és gazdasági egyenlotlenségeket, elsosorban a vidéki (LHH) elszegényesedés okait feltáró projektet.

Projekttéma
A projekt fo témája a szegénység okainak és a szegénység elleni küzdelem módszereinek megismerése, az Európai Unió társadalmi összetartásának erosítése és a fiatalok közötti szolidaritás és tolerancia erosítése érdekében. Az elso fo téma magával vonzza a másodikat, azaz a fiatalok aktív polgári részvételének elosegítését a szegénység ellenni tevékenységek és szolidaritás témákban.

Munkamódszerek
Közösségépíto játékok.
Projektlátogatás és találkozás a projektgazdákkal.
Interjúk és találkozók helyi szereplokkel (ifjúsági csoportok, helyi vezetok és döntéshozók).
Szakmai eloadások a témákban jártas kutatóktól.
Szakmai muhelymunkák:
- téma bemutatása
- rövid eloadás a témában (meghívott szakember)
- rövid eloadások a témában (résztvevo fiatalok)
- vitaindító
- kötetlen diskurzus a témából
Kerekasztal beszélgetések a napi élményekrol.
Napi események közös feldolgozása és dokumentálása.
Közös sport és szabadidos tevékenység, közös fozés.
A fiatalok minden egyes tevékenységben részt fognak venni, az eloadások nagyobb részét ok tartják, a vitákat és muhelymunkákat ok irányítják, a napi eseményeket pedig önállóan dolgozzák fel. Természetesen a csoportvezetok segítségével, ha kell felügyeletével. Az önálló munkaszervezés (mármint csoportvezeto nélküli), a demokratikus együttmuködés, a döntési helyzetekhez való alkalmazkodás a résztvevokre pozitív hatással lesz.

Fiatalok aktivitása
Mint már korábban többször leírtuk, a fiatalok mindhárom projektszakaszban aktív résztvevok. (lásd fent.) Elokészíto szakaszban: téma-meghatározás; feladatfelosztás; stb. Projekttevékenységben: dokumentációs csoportok alakítása és tevékenysége, eloadások megtartása; viták, muhelymunkák, kerekasztal beszélgetések lebonyolítása; találkozások megszervezése a helyiekkel; stb. Értékelésben: projektértékelo megbeszélések; kérdoív; csoportértékelés; disszemináció; stb.


INTERKULTURÁLIS

52 eltéro kulturális, etnikai és vallási háttérrel rendelkezo fiatal közös projektjérol van szó, tehát az egész elokészítési, megvalósítási és értékelési szakaszban szembesülni fognak a fiatalok a közöttük fennálló esetleges különbözoségekkel. Mivel a projekt egyik fontos célja és egyben eszköze a fiatalok aktív részvétele, a közösségteremtés és közösségfejlesztés, valamint a demokratikus együttmuködés segítése, így a projekt minden elemében jelen lesz az eltéro szociális és kulturális háttér feloldása.
A projekt során érintett 4 LHH-s kistérség lakóival való kapcsolat során szintén egy interkulturális találkozás történik, amit tulajdonképpen a projekt célrendszere is tartalmaz. A szegénység, a területi egyenlotlenségek, és a társadalmi kirekesztettség megértése és az azok ellen való módszerek megismerése már önmagában is nagyfokú empátiára készteti a résztvevo fiatalokat. Remélhetoleg a projektben résztvevo fiatalok késobbi döntéseikben (leendo diplomás területfejleszto döntéshozókról van szó) tükrözodni fog a társadalmi szolidaritás a szó szerint és képletesen is peremvidéken élok iránt.


EURÓPAI DIMENZIÓ

A projekt helyszíne Magyarország, és az Európai Unió legszegényebb térsége. Az érintett 4 LHH-s kistérségben 28 százalékos a munkanélküliség, valamint közel 35-40 százalék az egyik legkiszolgáltatottabb kisebbség, a romák számaránya. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy ezen térségek leszakadásának megállítása égeto probléma nem csak hazánkban, hanem Európában is.

Hosszú távú célunk, hogy a résztvevo fiatalokban mélyben gyökerezoen alakuljon ki napjaink egyik legszükségesebb alapértéke: a társadalmi szolidaritás. A jövo döntéshozóiként késobbi tevékenységük során szem elott fogják tartani a legfontosabb európai elveket, mint esélyegyenloség, különbözo kultúrák közötti együttmuködés, fenntarthatóság, és innovatív megoldások alkalmazása.Program weboldala >>


© 2002 MITE - Utolsó módosítás:
2011.02.07. 18:15

Ajánlott felbontás: 1024x768